W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ponowne wykorzystywanie informacji

XML A Zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A Powiększ tekst na stronie

Lead

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO UDOSTĘPNIONYCH LUB PRZEKAZANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBNICY:

Tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021, poz. 1641, dalej „Ustawa”).

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:


 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w  Trzebnicy,

 2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,

 3. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych,  m.in. na tablicy ogłoszeń).


 1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych lub przekazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy:

  1. informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy,

  2. należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji,

  3. jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania,

  4. jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,

  5. należy poinformować, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. 2. Tryb wnioskowy oraz informacja o prawie do sprzeciwu:


  Tryb wnioskowy o ponowne wykorzystywanie ma zastosowanie w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:


  1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

  2. została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków lub opłat,

  3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

  4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.


   Wnioski mogą być wnoszone:


   • w formie pisemnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica


    Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 Ustawy

    W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
    Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

    Po rozpatrzeniu wniosku podmiot zobowiązany:

  1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,

  2. informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku,

  3. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego),

  4. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,

  5. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

   Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów Ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
   W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 3. Opłaty:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy ma prawo nałożyć na wnioskodawcę opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.


  Nakładając opłatę uwzględnia się:


  1. koszt przygotowania informacji sektora publicznego (przygotowanie zamówienia, konsultacje, rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili),

  2. koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki),

  3. inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania i formatowania danych na żądanie).
 4. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy:


W zakresie nieuregulowanym Ustawą, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego


wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Ośrodka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie  stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329) z tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.