W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ochrona danych osobowych

XML A Zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A Powiększ tekst na stronie

Lead

Informacja o zasadach przetwarzana danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L z 2016 Nr 119, str. 1) zwanej dalej RODO, informuję, że:

Administrator danych
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, dane są przetwarzane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, 

Inspektor Ochrony Danych
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych wysyłając korespondencję na adres e-mail: iod@um.trzebnica.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań własnych i zleconych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzebnicy na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 RODO:


Przetwarzanie następuje na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą; 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.Odbiorcy danych 
Dane osobowe nie są udostępniane/przekazywane, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub podmiotów z którymi administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Prawa osób, których dane dotyczą 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

Prawo do cofnięcia zgody
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody  osoby, której dane dotyczą, zawsze ma ona prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia , do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Gdy osoba, której dane osobowe są przetwarzana uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych , przysługuje jej prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Obowiązek podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
W przypadku gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego , co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.