W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Stypendium szkolne

XML

Treść

UPRAWNIENI DO POMOCY W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO:

POMOC MATERIALNA (STYPENDIUM SZKOLNE) PRZYSŁUGUJE:

1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), na wniosek osoby uprawnionej do stypendium szkolnego, w drodze decyzji administracyjnej, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM:

1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600,00 zł;
2. stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
3. wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej - Urząd Miasta Trzebnica, II piętro pok. 121, do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku: 
a)   uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
b)   słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 3 warunków przyznania stypendium tejże informacji.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

WNIOSKODAWCY:
1.    rodzice ucznia;
2.    pełnoletni uczeń;
3.    dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektor publicznego lub niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia).DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO:

1.    wniosek;
2.    zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub oświadczenia o dochodach;
3.    zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych (z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku);
4.    dokumenty potwierdzające poniesione wydatki edukacyjne (oryginały faktur, paragonów, kserokopie biletów miesięcznych, zaświadczenia potwierdzające udział w wycieczkach szkolnych do kina, teatru). 

W przypadku ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej wykorzystuje się aktualną dokumentację zgromadzoną w aktach sprawy tej rodziny w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

FORMY ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ:

1.    zwrot całkowitego lub częściowego kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym przypadku należy dołączyć dokument potwierdzający udział ucznia w w/w zajęciach;
2.    pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym;
3.    całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
4.    świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, na warunkach art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

1.    wyrównawcze zajęcia edukacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2.    wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazd na tzw. „zieloną szkołę”;
3.    wyjazdy w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkołę;
4.    pozaszkolne zajęcia edukacyjne, m.in.: nauka języków obcych, szkolenia i kursy, warsztaty;
5.    zajęcia związane z rozwijaniem indywidualnych zdolności, m.in. zajęcia: sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, zajęcia na basenie,
6.    zakup podręczników, lektur i ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym;
7.    pomoce dydaktyczne, m.in. słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice;
8.    przybory szkolne, artykuły papiernicze;
9.    plecak, tornister, torbę szkolną, worek na obuwie zamienne;
10.    mundurek szkolny wymagany przez szkołę oraz obuwie zmienne, m.in.
kapcie do chodzenia w szkole;
11.    strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:
- kostium gimnastyczny lub koszulka i spodenki sportowe,
-  dres lub spodnie i bluza sportowe,
-  obuwie sportowe,
12.    strój galowy/wizytowy (bluzka i spódnica lub sukienka, koszula i spodnie, buty);
13.    strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem szkoły lub pracodawcy);
14.    biurko, lampka na biurko, krzesło do biurka;
15.    sprzęt i akcesoria komputerowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym ucznia, w tym w szczególności: laptop, tablet, komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, drukarka, tusze, tonery, papier do drukarki, oprogramowanie, multimedialne programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca), części do komputera (mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki), nośniki danych (płyty, pendrive), koszt naprawy komputera;
16.    sprzęt i strój niezbędny do realizacji dodatkowych zajęć pozaszkolnych, np. do zajęć na basenie (strój kąpielowy, klapki, torba na basen);
17.    całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności na:
a)      pokrycie kosztów zakwaterowania (internat, bursa, stancja),
b)      pokrycie kosztów dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej – imienne bilety miesięczne za okres, w którym realizowana jest nauka),
18.    okulary korekcyjne;
19.    instrumenty muzyczne wykorzystywane w szkole do nauki gry.

Koszty związane z przyznaniem stypendium szkolnego muszą być udokumentowane, uzasadnione, poniesione w racjonalnej wysokości i ilości.

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego z innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM:
1. odzież i obuwie codziennego użytku;
2. stroje odświętne (m.in. strój pierwszokomunijny, na studniówkę);
3. sprzęt rehabilitacyjny;
4. obozy i zimowiska rekreacyjne;
5. opłaty za komitet rodzicielski, ubezpieczenie.

ROZLICZENIE STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Przyznane stypendium szkolne w formach określonych w katalogu wydatków kwalifikowanych powinno być rozliczane poprzez dostarczenie oryginałów imiennych: rachunków, paragonów, faktur, kserokopii biletów miesięcznych - w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:
- nazwę wystawcy,
- datę wystawienia/sprzedaży,
- numer dokumentu,
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego i jego adres zamieszkania,
- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”, „wizytowe”, „sportowe”.

Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

W danym roku szkolnym obowiązują faktury za:

1.    zakup podręczników – od czerwca;
2.    pozostałe materiały szkolne – od lipca;
3.    internet – od września do czerwca danego roku szkolnego (faktura wraz z dowodem zapłaty, określenie tytułu wpłaty i kwota).

W związku z tym, że wypłata stypendium następuje w dwóch transzach tj. do 31 grudnia oraz do 30 czerwca danego roku szkolnego, dokumenty potwierdzające poniesione wydatki edukacyjne, należy dostarczyć do dnia 30 listopada (I transza) oraz do dnia 15 maja danego roku szkolnego (II transza).

Warunkiem wypłaty II transzy stypendium szkolnego, jest złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę do dnia 15 kwietnia danego roku szkolnego, odnośnie sytuacji materialnej rodziny (czy nie ustały przyczyny, które stanowiły podstawę do przyznania stypendium).

 

STYPNEDIUM SZKOLNE NIE PRZYSŁUGUJE:
1.    dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne;
2.    uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Trzebnica;
3.    uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Załączniki

Wniosek pdf, 470 kB