W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM (STYPENDIUM SZKOLNE) I ZASIŁEK SZKOLNY DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY PRZYBYŁYCH DO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO 24.02.2022 r.

XML

Treść

WARUNKI PRZYZNANIA:

Stypendium szkolne:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy – Urząd Miasta Trzebnica, 2 piętro, pok. 121 do dnia 15 września 2022 r. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przyznaje się na okres 10 m-cy (od września do czerwca danego roku szkolnego).

Warunkiem niezbędnym do uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego – szczegółowa informacja poniżej.

 

 1. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 600,00 zł (netto).

 2. Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób:

  1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

   • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania dochodu,

   • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia 

   • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

  2. Do dochodu ustalonego nie wlicza się:
    

   • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

   • zasiłku celowego,

   • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,

   • wartości świadczenia w naturze,

   • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych,

   • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,

   • świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla cudzoziemcy posiadającego Kartę Polaka,

   • świadczenia wychowawczego tzw. Program, „Rodzina 500+” oraz dodatku wychowawczego,


  3. Wysokość dochodu powinna zostać potwierdzona:

   • oświadczeniem wnioskodawcy lub zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości zarobków,

   • oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł taki jak np. darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło (lub ewentualnie oświadczeniem o braku takich dochodów).

  4. Osoby bezrobotne przedłożyć powinny oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Pracy 
   o statusie bezrobotnego.
    


   Przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się członka rodziny, który zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenie, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


 3. Minimalna wysokość stypendium wynosi 99,20 zł miesięcznie.
Zasiłek szkolny:

 1. Głównym warunkiem przyznania uczniowi zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego (np. śmierć, pożar, powódź).

 2. Termin złożenia wniosku to 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 3. Wysokość zasiłku szkolnego – jednorazowo do 620,00 zł na jednego ucznia.

 

Załączniki