W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel)

XML

Treść

20 września br.  weszła w życie nowa ustawa, która wprowadza dofinansowanie-dodatek dla gospodarstw domowych  na inne (niż węgiel ) źródła ciepła.

Dodatek ten ma na celu wsparcie dużej grupy gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, poprzez zapewnienie im dodatkowych środków na zakup opału.

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła można składać do 30 listopada 2022 r.: • osobiście (papierowo) w siedzibie Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica: poziom  -1 pokój 13,  II piętro pokój 124 lub w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w  Trzebnicy w następujących dniach i godzinach:


 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – internet (w takim przypadku wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  Poniedziałek    7:30 - 13:00

  Wtorek             7:30 - 13:00

  Środa               11:00 - 15:30

  Czwartek          7:30 - 13:00

  Piątek               NIECZYNNE


 • Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

 • przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej (w tym przypadku wniosek opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegająca się o ten dodatek zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Jeśli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, może być przeprowadzony wywiad środowiskowy, który pomoże zweryfikować faktyczny skład tego gospodarstwa.


Jak rozumieć definicję gospodarstwa domowego?


 • Gospodarstwo domowe jednoosobowe – tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.


 • Gospodarstwo domowe wieloosobowe – tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe -  jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych. Jeżeli złożono więcej wniosków o wypłatę dodatku z jednego adresu, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Wnioski o wypłatę w/w dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Zgodnie z zapisami ustawy przyznanie  w/w dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej . Informacja o jego przyznaniu będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Gdy wnioskodawca nie wskazał takiego adresu może osobiście odebrać informacje o przyznaniu w/w dodatku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy.

Odmowa przyznania tego dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia  wymaga wydania decyzji.

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu,  w przypadku, gdy:


 1. Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu). Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej)

 • kocioł olejowy

  Główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Nowelizacja ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. wprowadziła zmianę zgodnie z którą:

w przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do dodatku dla gospodarstw domowych. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w ust. 1. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków dokonywany jest z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Dodatek ten również przysługuje w przypadku gdy gospodarstwu domowemu, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu do dnia 30 listopada 2022 r., jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ  ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ciepła wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy w w/w lokalu, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek?


Dodatek przyznawany jest w kwocie:


 • 3 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,

 • 1 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,

 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

 • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Ważne!

Świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Z dodatku nie mogą skorzystać również gospodarstwa, które otrzymały dodatek węglowy.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w OPS Trzebnica pod nr telefonu 71/312 05 27


Druk wniosku do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Załączniki

Rodo pdf, 262 kB